OM OSS

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA är en juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa.  Organisationen är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights, (http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society).

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA ARBETAR UTIFRÅN EN KRISTEN VÄRDEGRUND, människovärdesprincipen och den naturrättsliga filosofin. Vi har specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och vi gör även rättsutredningar i olika typer av mål där frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras.

VI HAR ETT STORT NÄTVERK AV JURISTER UTÖVER SKANDINAVIEN, EUROPA OCH GLOBALT och åtar oss ärenden som kan vara av principiellt intresse och driver i vissa fall rättsprocesser inom dessa områden. Vi anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter. Främst arbetar vi utifrån den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA AB erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

PARTNERS

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vad kostar det?

Arvode 

Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. 

Rättsskydd kan sökas genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd. 

Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. 

 Pro Bono — ge en gåva 

Vissa ärenden som handlar om att värna mänskliga fri- och rättigheter åtar vi oss pro bono, dvs helt utan kostnad för den enskilde. Vi driver principiellt viktiga fall i domstolar och ställer upp som ombud i rättsliga processer. Det rör fall som handlar om kräkningar av mänskliga rättigheter eller fall som har aktualiserat en principiellt viktig fråga som rör mänskliga fri- och rättigheter. 

Ge en gåva (klicka här):  Gåvor och bidrag från privatpersoner, stiftelser, fonder och företag är av avgörande betydelse för att vi skall kunna driva dessa principiellt viktiga ärenden. Tack för Ditt bidrag till att främja mänskliga fri- och rättigheter.

Om du har ett ärende där du behöver juridisk rådgivning där du tror att vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu