Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

AKTUELLA FALL

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Elahe och hennes son från Iran, som sökt asyl i Sverige då de riskerar skyddsgrundande behandling i Iran på grund av moderns konversion från islam till kristendomen..

 

Läs mer…

Chefsjurist Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation…

 

Läs mer…

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har beslutat att stoppa utvisningen av Skandinaviska Människorättsjuristernas klient Mostafa, som riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan, eftersom han konverterat från islam till kristendomen..

 

Läs mer…

ELLINOR GRIMMARK HAR NEKATS arbete som barnmorska vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv. Hon fick också ett arbete vid en kvinnoklinik med beviljad samvetsfrihet som drogs tillbaka innan hon hunnit tillträda..

 

Läs mer…

LINDA STEEN ARBETADE som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet får hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot att hon efter studiernas slut arbetar i två år som barnmorska vid Kvinnokliniken.

 

Läs mer…

Kränkning av Europakonventionen överklagas till hovrätten.
Chefsjurist Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och i strid med en överenskommelse om att medicineringen skulle avbrytas om den inte var till nytta för sonen.

Läs mer…

Utvisning av traffickingoffer stoppas av FN:s tortyrkommitté
Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son. Familjen har fått avslag på ansökan om asyl i Sverige och Migrationsverket har beslutat om utvisning. I ärendet har Plattformen Civila Sverige mot människohandel anfört att Joy och hennes son Nathan vid en utvisning riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat henne tidigare.

Läs mer…

Pakistansk konvertit och människorättsaktivist vinner efter anmälan till FN:s tortyrkommitté
Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan 2017 företrätt den pakistanska konvertiten och människorättsaktivisten Abdul i sin asylprocess.
Abdul, flydde till Sverige efter att han utsatts för frihetsberövande och tortyr i Pakistan. Under sin tid i Sverige konverterade han från islam till kristendomen. Samtliga svenska myndigheter avslog hans ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att utvisa honom, trots risken för tortyr och dödsstraff i Pakistan, som är ett av världens farligaste länder för kristna och där politiska motståndare i Balochistan i mycket stor omfattning arresteras, försvinner spårlöst och utsätts för tortyr.

Läs mer…

Migrationsverket splittrar familj mitt under pappas cancerbehandling
Familjen Abdoullahi bestående av far, mor och de två bröderna Ali och Abolfazl Abdoullahi är Afghaner som under en längre tid levt i Teheran, Iran. Under 2015 grep iransk polis Ali och Abolfazl och de tvingades då välja mellan att gå med på att skickas till Syrien för att delta i kriget eller att deporteras till Afghanistan. Familjen kunde inte återvända till Afghanistan eftersom föräldrarna tidigare arbetat inom polisen i Afghanistan och då mottagit hot. Familjen tog sig till Sverige och sökte asyl här den 5 december 2015.

Läs mer…

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN (CSN) har i flera ärenden nekat studiemedel för utlandsstudier till teologiska och andra studier med kristen anknytning i bland annat USA. Bakgrunden är de nya bestämmelserna i studiestödsförordningen som trädde i kraft den 1 maj 2018, vilket ökar myndighetens möjligheter att neka studiemedel i vissa situationer. I förarbetena till de nya bestämmelserna förtydligas att studiemedel inte ska ges till utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter i 1 kap. 2 § regeringsformen och principen om icke-diskriminering.

Läs mer…

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER MOSTAFA  i ett konvertitärende. När han kom till Sverige blev han medbjuden till en kyrka, vilket väckte ett intresse hos honom. Han började delta i bibelstudier och samtalsgrupper och knappt två år senare döpte han sig. Mostafa la upp video från sitt dop och skrev kristna budskap på sociala medier. Efter det fick han ta emot flera dödshot, bland annat från människor i Afghanistan. Trots det nekade Migrationsverket honom uppehållstillstånd eftersom de inte ansåg att Mostafas tro var genuin. Människorättsjuristerna ansåg att Migrationsverkets beslut innehöll stora brister och överklagade därför beslutet och begärde ny prövning i ärendet. Ansökan om verkställighetshinder beviljades och nu inväntar Mostafa på en ny prövning i ärendet.

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER AMIR som kommer från Irak och söker asyl i Sverige. I Sverige började han att intressera sig för kristendomen. Det ledde fram till att han lät döpa sig. Efter att IS förlorade sitt fäste i Irak försvann många IS-krigare in bland befolkningen, vilket har lett till att många lokalinvånare påverkats av deras extremistiska uppfattningar där kristna betraktas som ”avfällingar”, ”kättare” och ”orena”. Om Amir återvänder till Irak riskerar han att genom hot tvingas bli muslim igen och i värsta fall riskerar han att dödas. Människorättsjuristerna ansöker om verkställighetshinder av Amirs utvisning mot bakgrund av att Amir nu har konverterat.

MAHMOUD KOM TILL Sverige som muslim år 2015. När Mahmoud kom till Sverige fick han kontakt med kristna, vilket gjorde honom nyfiken på den kristna tron. Ett och ett halvt år senare valde Mahmoud att konvertera och låta döpa sig. Migrationsdomstolen beslutade trots det att avvisa Mahmouds ansökan om uppehållstillstånd. Om Mahmoud utvisas till Afghanistan riskerar han på grund av sin nya religiösa övertygelse att dödas av släkt eller grannar. Mahmoud har även en hotbild mot sig i sitt hemland. Polisen tvingade Mahmoud att spana på en narkotikasmugglare och rapportera till polisen när han såg smugglingsverksamhet så att polisen kunde arrestera smugglaren. Smugglarens bröder är nu ute efter hämnd på Mahmoud. Människorättsjuristerna arbetar för att Mahmoud ska få rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER GALILA som söker uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon i sitt hemland misstänks för att vara politisk spion för ett oppositionsparti. Galila blev till följd av misstankarna misshandlad av grannar och myndighetspersonal. Människorättsjuristerna hjälper henne i processen med Migrationsverket och jobbar för att hjälpa henne att kunna fastslå sin identitet.

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER HUSNI, en ensamkommande kvinna från Afghanistan. När Husnis make dog utsattes hon för tvångsgiftesförsök av talibaner. En afghansk kvinnas frihet är mycket begränsad om hon saknar manligt nätverk och därför tvingades hon att fly från Afghanistan. Husni har fått utstå misshandel och sexuella övergrepp på de olika platser hon har flytt till. Människorättsjuristerna hjälpte henne att ansöka om uppehållstillstånd eftersom hon riskerar att utsättas för förföljelse på grund av kön vid ett återvändande till Afghanistan. Migrationsverket beviljade ansökan och Husni får nu stanna i Sverige som flykting.

UTVISNING AV MÄNNISKOHANDELSOFFER STRIDER MOT BARNETS BÄSTA Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy och hennes lille son Noa i en process om verkställighetshinder i ett asylärende. Bakgrunden i ärendet är att Joy utsatts för människohandel och i Grekland tillsammans med flera flickor satts i fångenskap och utnyttjats i prostitution under slavliknande förhållanden under ett år och fem månader…

 

Läs mer…

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN UTREDER AVANZA Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare.
Människorättsjuristerna företräder en av flera individer som klagat till diskrimineringsombudsmannen (DO) på grund av Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare. Ca 180 individer har tvingats säga upp sina bankkonton hos Avanza Bank

Läs mer…

MARIA KOMMER FRÅN NIGERIA men flyttade till Frankrike där hon fått löfte om jobb. Istället hamnade hon i händerna på människohandlare i Frankrike. Hon fördes vidare till Italien och blev även där tvingad att sälja sex under lång tid. Traffickingligan tatuerade till och med hennes kropp för att markera sitt ägandeskap. Efter tio år i prostitution och flera flyktförsök, lyckades Maria äntligen fly landet och ta sig till Sverige

Läs mer…

JOSEPHINE OCH HENNES femåriga dotter lurades att åka från Nigeria till Italien i hopp om att få arbete. När de väl kom till Italien visade det sig att de hamnat i händerna på människohandlare. Dessa försökte tvinga Josephine till prostitution, men när hon vägrade att sälja sin kropp blev hon och dottern inlåsta i ett rum. En dag kom flera män och våldtog och misshandlade Josephine under flera timmar

 

Läs mer…

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER MOHAMMAD*  från Afghanistan, som ansökte om asyl i Sverige på grund av familjeomständigheter. Under sin vistelse i Sverige kom han i kontakt med kristna och konverterade så småningom till kristendomen. Mohammad är döpt och visar alla tecken på att ha en genuin kristen övertygelse. Svenska myndigheter har dock gjort bedömningen att hans övertygelse inte är genuin. Beslutet att utvisa Mohammad överklagades till samtliga svenska instanser.

Läs mer…

MÅL OM ERSÄTTNING från ersättningsnämnden gällande samhällsvård av barn.
Anna har nekats ersättning från ersättningsnämnden efter att ha begärt ersättning enligt lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Skandinaviska Människorättsjuristerna har biträtt kvinnan i frågor rörande ersättning och statens skadeståndsansvar.

RÄTTEN TILL UTBILDNING och hemundervisning.
Två föräldrar har ansökt om tillstånd för att fullgöra skolplikten genom hemundervisning för sina döttrar genom hemundervisning med hänvisning till skollagens bestämmelser och första tilläggsprotokollet i Europakonventionen. Skandinaviska Människorättsjuristerna biträder Mikael och Kristina under domstolsprocessen i förvaltningsrätten.

RÄTTEN TILL PRIVAT- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen.
Ett barn har mot en av föräldrarnas vilja medicinerats med cetralstimulerande preparat under en period då rättsprocess mellan den föräldern som motsatt sig behandlingen, den andra föräldern, samt socialnämnden i den kommun som barnet var hemmahörande i, pågick. Socialnämndens beslut, som överklagades ända till Högsta förvaltningsdomstolen, gav den förälder som motsatt sig medicineringen rätt enligt 6 kap 13a§ föräldrabalken och artikel 8 EKMR.
Skandinaviska Människorättsjuristerna biträder klienten i frågor om skadeståndsrättslig natur.

MÄNNISKOHANDEL – FALLET SAVKA. När Savka * var 15 år tvingades hon av sin far att gifta sig med en man som använde droger och var aggressiv. Efter en tid födde hon en dotter som dog redan efter två månader. Hon lämnade sin man och återvände till sin pappa som sålde henne på nytt efter en veckas tid, nu till en man i Sverige. När Savka vägrade att åka blev hon misshandlad av sin pappa. Kort därefter kom tre män och tog henne med våld från sitt hemland i sydöstra Europa till en stad i västra delen av Sverige.

Läs mer…

ASYLÄRENDE MED HEDERSPROBLEMATIK
Ramona lämnade sitt hemland då hon hotades av tvångsgifte och stöttes ut av sin familj på grund av att hon valt en relation som familjen inte godtog på grund av hederskultur. Skandinaviska Människorättsjuristerna har biträtt Ramona under asylutredningen och åberopat asylskäl samt särskilt ömmande omständigheter med hänsyn till principen barnets bästa.

ASYLSÖKANDE UTSATT FÖR förföljelse av myndigheter.
Timothy har utsatts för hot utpressning och misshandel av myndigheter i sitt ursprungsland, och har på grund de skyddsgrundande åtgärder som han utsatts för sökt asyl i Sverige. Skandinaviska Människorättsjuristerna har biträtt Timothy under asylprocessen i Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

RÄTTEN TILL UTBILDNING enligt Europakonventionens artikel 2, första tilläggsprotokoll. 
En grundskola har utvecklat ett material för friskvård och avslappning som inbegriper ett antal moment som skulle kunna uppfattas som konfessionella. Frågor kring rätten till utbildning och undervisning enligt skollagen och första tilläggsprotokollet i Europakonventionen. Skandinaviska Människorättsjuristerna biträder skolan i frågor gällande elevers rätt till undervisning och materialets användning i grundskolan.

AQELA KOMMER FRÅN Afghanistan och söker nu asyl i Sverige. Hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp, däribland våldtäkt, men kan inte berätta det för myndigheterna i Afghanistan eftersom hon riskerar att dömas för moralbrott. Hennes rädsla för myndigheterna stöds av landinformation som visar att sannolikheten att en kvinna som våldtagits i Afghanistan döms för moralbrott är högre än att hon får upprättelse.

Läs mer…

I ANSLUTNING TILL Krimkrisen 2014 i Ukraina blev Simon bortförd och tvångsrekryterad av en regimkritisk grupp. Han blev misshandlad och indoktrinerad med regimkritisk propaganda men lyckades fly från sina förövare. Simon försökte bosätta sig på annan ort i Ukraina men blev kidnappad och mordhotad av personer med kopplingar till den regimkritiska gruppen. Simon söker nu skydd i Sverige i  egenskap av offer och vittne till folkrättsbrott.
Ärendet är under handläggning vid Migrationsverket.

*Simon heter egentligen något annat.

MÄNNISKOHANDEL – MADELEINE OCH hennes son. Madeleine * ansökte om asyl i Sverige 2009. Madeleine, som var föräldralös, hade som barn tvingats till prostitution i sitt hemland i Västafrika och fängslades vid ett tillfälle efter att ha tvingats delta i en film som ansågs omoralisk. När hon släpptes flydde hon från landet av rädsla för att fängslas på nytt eller att åter bli tvingad till prostitution. Hon var dessutom rädd att hon skulle mötas av repressalier från civila på grund av den filmen som hon tvingats delta i. Hon hamnade slutligen i Sverige och ansökte om asyl. Hennes ansökan avslogs dock, även efter överklaganden.

AZIZ ÄR KONVERTIT och riskerar dödsstraff, tortyr och omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning om han tvingas återvända till sitt hemland Afghanistan. Han ansökte om asyl i Sverige, men efter att ha fått avslag i alla svenska instanser vände sig Aziz till Skandinaviska Människorättsjuristerna för att få hjälp att stoppa utvisningen och klaga till Europadomstolen.

Läs mer…

ALEXANDRA KOMMER FRÅN ett land i Centralasien och har där arbetat i ett oppositionsparti. På grund av sin ställning inom partiet har hon fått utstå misshandel och trakasserier av landets säkerhetstjänst. Vi anser att hon bör betraktas som en politisk flykting. Ärendet handläggs nu av Migrationsverket.

*Alexandra heter egentligen något annat.

NASTASYA OCH HENNES dotter Alisa flydde från ett land utanför Europa och en missbrukade och våldsam f d make och far, för att söka skydd i Sverige. Deras asylansökan avslogs, men Nastasya sökte arbetstillstånd i Sverige som utbildad lärare och fick en tjänst. Alla villkor för arbetstillstånd var uppfyllda, men eftersom Nastasyas f d make fortfarande hade den legala vårdnaden om Alisa kunde dottern inte få uppehållstillstånd i Sverige utan att fadern samtyckte till detta.

Läs mer…

PARET AFUBE HAR bott i Sverige under 10 år. De kontaktade Skandinaviska Människorättsjuristerna för att få hjälp med sin ansökan om arbets- och uppehållstillstånd. Det visade sig att deras tidigare juridiska ombud gett dem felaktig information vilket lett till att paret vistats illegalt i Sverige och fått beslut om återreseförbud. Skandinaviska Människorättsjuristerna har nu hjälpt paret att reda ut situationen och överklagat beslutet om återreseförbud till Migrationsdomstolen. Ärendet visar att det är viktigt att det juridiska ombudet har rätt kompetens.

*Paret Afube heter egentligen något annat.

UPPHANDLINGSÄRENDE MED INTERNATIONELL DIMENSION –  En stiftelse som bedriver HVB-hem för missbrukare i ett närliggande land diskriminerades i en svensk upphandling på grund av att verksamheten är placerad i utlandet. I förfrågningsunderlaget uppställdes krav som var diskriminerande och upphandlingen brast i att ömsesidigt erkänna tillstånd och certifikat utfärdade av utländska myndigheter. Stiftelsens anbud avvisades och den vände sig därför till Skandinaviska Människorättsjuristerna som har överklagat upphandlingen Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder nu stiftelsen i den rättsliga processen.

FN:s TORTYRKOMMITTÉ STOPPAR utvisning av konvertit till Pakistan. Ammar*, en pakistansk människorättsaktivist, flydde till Sverige efter att han utsatts för frihetsberövande och tortyr i Pakistan. Under sin tid i Sverige konverterade han från Islam till kristendomen. Samtliga svenska myndigheter avslog hans ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att utvisa Abdul, trots risken för tortyr och dödsstraff i Pakistan, som är ett av världens farligaste länder för kristna. I januari 2018 lämnade Skandinaviska Människorättsjuristerna in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté som omedelbart, genom interimistiska åtgärder, stoppade utvisningen (A.M. v Sweden, ref 859/2018). Svenska regeringen har nu beretts tid för yttrande. 

*Ammar heter egentligen något annat.