Utvisning av konvertit stoppas av FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna
18 mars 2019
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son. Familjen har fått avslag på ansökan om asyl i Sverige och Migrationsverket har beslutat om utvisning. I ärendet har Plattformen Civila Sverige mot människohandel anfört att Joy och hennes son Nathan vid en utvisning riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat henne tidigare. Efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna lämnat in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté har kommittén beslutat att begära att svenska regeringen ska inhibera utvisningen och ärendet ska prövas av kommittén.

Det går inte att med ord beskriva hur glädjande det är för klienten att hon nu får besked om att utvisningen stoppas. Vi anser att en utvisning av familjen strider mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och artikel 3 i Europakonventionen. Av dessa bestämmelser följer att en stat inte får verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till ett land om utlänningen löper risk att i det landet utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Aktuell landinformation beskriver stora risker för ett tidigare traffickingoffer vid återvändande till Nigeria. De nigerianska myndigheterna saknar ofta resurser för att skydda offren. Våra klienter löper således stor risk för att bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

Det är bekymmersamt att svenska myndigheter inte tycks ta hänsyn till de särskilda aspekter som det innebär att pröva ett ärende som gäller offer för människohandel. Handläggare vid svenska myndigheter verkar inte ta hänsyn till de särskilda åtaganden som Sverige gjort gällande offer för människohandel och de ofta djupt traumatiska upplevelser som offren och deras barn har upplevt, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Sveriges konventionsåtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr, Europakonventionen och Barnkonventionen innebär att varje barn har rätt till skydd och respekt för mänskliga rättigheter. Migrationsverket och svenska domstolar, har inte i tillräckligt hög grad beaktat och tillämpat dessa konventioner i processen. En utvisning strider således mot mänskliga rättigheter och mot barnets bästa, säger Ruth Nordström, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.