Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Vad jobbar vi med?

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SKANDINAVISKA MÄNNSIKORÄTTSJURISTERNA har som uppdrag att värna och främja individers fri- och rättigheter. Vi erbjuder juridisk experthjälp, driver rättsprocesser och deltar i den offentliga debatten om mänskliga rättigheter.

 

DISKRIMINERING

Vi biträder enskilda och företag i juridiska angelägenheter rörande diskriminering på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet och religion. Vi biträder både företag och privatpersoner i diskrimineringstvister.

ARBETSRÄTT

Vi biträder företag, arbetstagare och organisationer i arbetsrättsliga angelägenheter rörande bland annat rekrytering, uppsägning och avsked från anställning

MIGRATION & ASYLRÄTT

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få skydd och att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Vi hjälper enskilda, barn och familjer som söker asyl.

MÄNNISKOHANDEL

TRAFFICKING OCH MÄNNISKOHANDEL är vår tids slaveri och drabbar miljontals människor idag. Skandinaviska Människorättsjuristerna har specialkompetens inom området och erbjuder rättslig rådgivning och hjälp för offer för människohandel.
Läs mer här >>

FAMILJERÄTT

Människorättsjuristerna biträder våra klienter vid tvister angående familjerättsliga förhållanden som vårdnad och umgänge.

SOCIALRÄTT

Människorättsjuristerna biträder våra klienter inom socialrättens och förvaltningsrättens område som ärenden som aktualiserar LVU, LVM, LPT och LRV.

FÖRETAGSJURIDIK

Vi bistår företag med arbetsrätt, arbetstillstånd, förhandlingar och tvistelösning, myndighetstillstånd och överklaganden av myndighetsbeslut.