Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande 4 november 2016

Skandinaviska Människorättsjuristerna
4 november 2016 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Dom meddelad i barnmorskemålet av Nyköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Nyköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Linda Steen och Sörmlands landsting som meddelades under fredagsförmiddagen. Linda Steens talan har ogillats av tingsrätten som inte anser att någon kränkning av Europakonventionen skett när Linda Steen inte har beviljats samvetsfrihet av landstinget.

– Vi beklagar det slut som domstolen kommit fram till. Enligt vår bedömning har tingsrätten gjort en felaktig analys av Europadomstolens praxis och det rättsliga underlaget i målet i övrigt. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Linda Steen, men mycket talar för att vi kommer att driva målet vidare till nästa instans, säger ombudet och chefsjuristen Ruth Nordström.

– Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som rätteligen skall respekteras av Landstinget. Landstinget har inte visat på vilket sätt vårdsystemet är så unikt jämfört med övriga Europa och våra grannländer att man omöjligt kan bevilja Linda Steen samvetsfrihet, säger ombudet advokat Jörgen Olson.

– Linda Steens mänskliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen har kränkts. Syftet med Europakonventionen är att skydda den enskilda individens mänskliga fri- och rättigheter och garantera att staten inte på ett otillbörligt sätt inskränker individens åtnjutande av dessa rättigheter. I detta fall har en statlig myndighet uppställt krav för anställning som barnmorska som innebär att all personal begränsas i möjligheten att manifestera sin åsiktsfrihet, yttrandefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, säger biträdande juridiska ombudet, Rebecca Ahlstrand.

– Linda Steen tvingas nu fortsätta att pendla till Norge där hon arbetar med samvetsfrihet. Det är förvånande att landstinget, under rådande barnmorskebrist, hellre förlorar kompetent personal till Norge än att bevilja samvetsfrihet. Det kan inte anses vara ett handlade som gynnar patientsäkerheten, säger chefsjurist Ruth Nordström.

– Europakonventionen slår fast samvetsfrihet som en mänsklig rättighet i artikel 9. Konventionen om mänskliga fri- och rättigheter är gällande svensk lagstiftning och har företräde framför nationella lagar. Europadomstolen är den instans som prövar hur rättigheterna skall tolkas. Att Linda Steens religionsfrihet och samvetsfrihet har inskränkts står klart utifrån Europadomstolens praxis. Den avgörande frågan är om det finns legitima skäl som uppfyller kraven på nödvändighet och proportionalitet, som rättfärdiggör en kränkning av rätten till religionsfrihet och samvetsfrihet, vilket det inte gör, säger advokat Jörgen Olson.

 

För mer information kontakta:

Advokat Jörgen Olson

Advokatbyrå Jörgen Olson AB
Allégatan 20
503 32 BORÅS
Telefon: +46 (0)33-10 70 60
Telefax: +46 (0)33-10 70 64
E-mail: info@advokatolson.se

Chefsjurist Ruth Nordström
Scandinavian Human Rights Lawyers AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Telefon: +46 (0)707-251917
Telefax: +46 (0) 18-10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.shrl.eu

Advokat Percy Bratt

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB
Box 24164, SE – 104 51 Stockholm.
Besöksadress: Linnégatan 89A
Tel. 08-667 40 01
Fax. 08-667 40 08
Web: www.bfhlaw.se