Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande 18 Maj 2015

Scandinavian Human Rights Lawyers
18 maj 2015 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Kampanj mot surrogatmödraskap stödjs av tusentals.

Juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL) är en av de 16 organisationerna från 18 länder som officiellt står bakom den nylanserade kampanjen mot surrogatmödraskap #StopSurrogacyNow (http://www.stopsurrogacynow.com). Kampanjen har redan fått stöd av tusentals över hela världen och sprids i snabb takt.

– Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter därför att det öppnar för människohandel, exploatering av kvinnor och deras kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror, säger Ruth Nordström, ordförande för juristorganisationen SHRL.

– Uppropet förenar en globalt, etniskt, religiöst och kulturellt mångskiftande grupp för att bekämpa surrogatmödraskap. Det är mycket positivt att det redan har fått så stor spridning och brett stöd.  Surrogatmödraskap strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, exempelvis Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin som i artikel 21 föreskriver att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”.

I uppropet #StopSurrogacyNow anges att surrogatmödraskap ofta bygger på exploatering av fattiga kvinnor som ges låg ersättning, får dålig sjukvård och utsätts för tvång och allvarliga hälsorisker både på lång och kort sikt. Surrogatkvinnorna som blir gravida med en annan kvinnas ägg löper större risk att få havandeskapsförgiftning och högt blodtryck, cancer i de reproduktiva organen, blodproppar, njursjukdomar och stroke. Barn som föds via tekniken som oftast används vid surrogatmödraskap, utsätts också för hälsorisker som för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt, fostermissbildningar och högt blodtryck.

– En surrogatgraviditet avbryter också den naturliga anknytningen mellan mamma och barn vid graviditeten. Anknytningen är en av de viktigaste faktorerna för att främja barnets hälsa, säger Ruth Nordström.

I Sverige har Statens medicinsk-etiska råd tagit ställning för att legalisera så kallat icke-kommersiellt surrogatmödraskap, d.v.s. obetalt (också kallat ”ideellt” eller “altruistiskt”) Enligt kampanjen #StopSurrogacyNow bör även denna form av surrogatmödraskap förbjudas, med hänsyn till de risker kvinnor och barn utsätts för.

– Det finns stor risk att icke-kommersiellt surrogatmödraskap övergår till kommersiella avtal och att olika typer av påtryckningsmedel och sociala maktmedel utövas i en sådan process. Dessutom kan svåra tvister uppkomma vid surrogatavtal. Vad händer om surrogatmodern ångrar sig och vill behålla sitt barn? Eller barnet visar sig ha en missbildning eller funktionsnedsättning och beställaren inte vill ta emot barnet? Ett barn skall inte kunna beställas eller förhandlas bort genom avtal. Surrogatmödraskap i alla dess former öppnar för exploatering av kvinnor och barn. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål, säger Ruth Nordström.

Presskontakt:

Ruth Nordström, ordförande SHRL
E-post: info@shrl.eu eller ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: +46 70-725 19 17