Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte
IMG_2320

Foto: SHRL

Scandinavian Human Rights Lawyers
12 november 2015 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


 

Dom meddelad i barnmorskemålet av Jönköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Jönköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköping som meddelades under torsdagseftermiddagen.

 

    • Vi beklagar det slut som domstolen kommit fram till och att tingsrätten valt att inte pröva frågan om samvetsfrihet i sak. Enligt vår bedömning har tingsrätten inte korrekt tillämpat och iakttagit det skyddsområde som både diskrimineringslagen och Europakonventionen ger individer med samvetsbetänkligheter. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Ellinor Grimmark, men mycket talar för att vi kommer att överklaga målet vidare till nästa instans, säger ombudet och människorättsjuristen Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers.
    • Ellinor Grimmark tvingas nu fortsätta att pendla till Norge där hon arbetar med samvetsfrihet. Det är förvånande att Region Jönköping, under rådande barnmorskebrist, hellre förlorar kompetent personal till Norge än att bevilja samvetsfrihet. Det kan inte anses vara ett handlade som gynnar patientsäkerheten, säger Ruth Nordström.
    • Tingsrätten bedömer endast frågan om Ellinor Grimmark diskriminerats på grund av sin religion och går överhuvudtaget inte in på Europadomstolens praxis. Det är mycket anmärkningsvärt att domstolen hävdar att frågan om samvetsfrihet endast kunde ha prövats om hon inte hade varit religiös, säger Ruth Nordström.
  • Europakonventionen slår fast samvetsfrihet som en mänsklig rättighet i artikel 9. Konventionen om mänskliga fri- och rättigheter är gällande svensk lagstiftning och har företräde framför nationella lagar. Europadomstolen är den instans som prövar hur rättigheterna skall tolkas. Att Ellinor Grimmarks religionsfrihet och samvetsfrihet har inskränkts står klart utifrån Europadomstolens praxis. Den avgörande frågan är om det finns legitima skäl som uppfyller kraven på nödvändighet och proportionalitet, som rättfärdiggör en kränkning av rätten till religionsfrihet och samvetsfrihet, säger Ruth Nordström

I målet är den bedömningsmarginal som Europadomstolen tillerkänner stater av avgörande betydelse. Ju större samsyn det finns bland Europarådets medlemsländer gällande ett rättighetsskydd, desto mindre bedömningsmarginal finns det för myndigheter i enskilda länder att avvika från denna samsyn.

    • Majoriteten av länderna i Europa skyddar rätten till samvetsfrihet i grundlag, lag eller praxis. Dessutom tillerkänns vårdpersonal samvetsfrihet i internationella medicinsketiska normer, från Gynekologernas förbund, Världshälsoorganisationen och Internationella etiska koden för barnmorskor. Enligt Europarådets resolution 1763 vilken är av betydelse vid en eventuell framtida prövning i Europadomstolen, får inte sjukvårdspersonal tvingas att medverka till något som kan utsläcka mänskligt liv vid dess början eller slut. Ingen får heller diskrimineras på grund av ett sådant ställningstagande, säger Ruth Nordström.
  • Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet – att inte tillåta samvetsbaserade undantag kan inte betraktas som en åtgärd som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Sverige har inte visat på vilket sätt landets vårdsystem är så unikt jämfört med övriga Europa och våra grannländer att man omöjligt kan bevilja Ellinor Grimmark samvetsfrihet, säger ombudet advokat Jörgen Olson.

För mer information kontakta:

Ruth Nordström, ordförande SHRL
E-post: info@shrl.eu eller ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: +46 70-725 19 17