Insamlingsstiftelse

Ändamålet med insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt genom rättsprocesser, opinionsbildning, rapporter och projekt eller motsvarande, med särskilt fokus på ärenden som rör mänskliga rättigheter, utifrån den verksamhetsplan som styrelsen beslutat.