OM OSS

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA ÄR en juristbyrå och ideell organisation som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa.  Organisationen är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights, (http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society).

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA ARBETAR UTIFRÅN en kristen värdegrund, människovärdesprincipen och den naturrättsliga filosofin. Vi har specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och vi gör även rättsutredningar i olika typer av mål där frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras.

VI HAR ETT stort nätverk av jurister utöver Skandinavien, Europa och Globalt och åtar oss ärenden som kan vara av principiellt intresse och driver i vissa fall rättsprocesser inom dessa områden. Vi anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter. Främst arbetar vi utifrån den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA AB erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

PARTNERS

 .    

ANLITA OSS

Vad kostar det?

Arvode 

DET ÄR MÅNGA faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. 

RÄTTSKYDD KAN SÖKAS genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd. 

RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. 

 

 Skandinaviska Människorättsjuristerna AB

Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11

Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99

E-mail: info@shrl.eu

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER