Offer för människohandel får uppehållstillstånd efter att FN stoppat utvisningen

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son. Efter flertalet långa processer har Migrationsverket nu funnit att familjen tillhör en särskilt utsatt grupp, människohandelsoffer, och beviljat Joy och hennes son uppehållstillstånd och flyktingstatus.

Familjen har tidigare fått avslag på ansökan om asyl i Sverige och Migrationsverket lämnade över ärendet till gränspolisen för verkställighet av utvisningen, trots att Plattformen Civila Sverige mot människohandel i ärendet hade anfört att Joy och hennes son vid en utvisning riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat Joy tidigare.

Tidningen Dagens ETC samt tidningen Dagen har tidigare skrivit om fallet:

https://sundsvall.etc.se/inrikes/joy-levde-som-sexslav-men-lyckades-fly-nu-ska-hon-utvisas

https://www.dagen.se/nyheter/joy-dromde-om-ett-nytt-liv-som-frisor-blev-sexslav-1.1459532?paywall=true

Efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna lämnade in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté beslutade kommittén att stoppa utvisningen. Utvisningsbeslutet i Sverige preskriberades dock i Sverige och en ny prövning av skyddsbehovet påbörjades därför av Migrationsverket, vilket lätt till att familjen nu fått uppehållstillstånd och flyktingstatus.

– Det är fantastiskt glädjande för klienten och hennes lille son att de nu får besked om att de beviljats uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige. Samtidigt är det allvarligt att Migrationsverket tidigare fattat beslut utifrån bristande kunskap om människohandelsoffer och i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Aktuell landinformation beskriver stora risker för ett tidigare traffickingoffer vid återvändande till Nigeria. De nigerianska myndigheterna saknar ofta resurser för att skydda offren. Våra klienter löper således stor risk för att bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig behandling, vilket Migrationsverket nu i en förnyad asylprocess efter flera år, medger, säger Ruth Nordström, offentligt biträde i asylprocessen och chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Beslutet är ett positivt steg på vägen i arbetet att se till att svenska myndigheter tillämpar de konventioner och åtaganden som Sverige gjort gällande den särskilt utsatta gruppen offer för människohandel, som ofta har djupt traumatiska upplevelser och svårigheter att tillvarata sina egna rättigheter, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Det faktum att FN tidigare stoppat utvisningen av familjen och därmed anser att risken för re-trafficking och utvisning av människohandelsoffer kan utgöra en kränkning av förbudet mot tortyr, har förhoppningsvis påverkat Migrationsverkets nya beslut att bevilja våra klienter uppehållstillstånd. Vi anser att FN har gjort en korrekt bedömning; en utvisning av familjen strider mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och artikel 3 i Europakonventionen. Av dessa bestämmelser följer att en stat inte får verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till ett land om utlänningen löper risk att i det landet utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Genom Sveriges konventionsåtaganden enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, FN:s konvention mot tortyr, Europakonventionen samt Barnkonventionen finns omfattande bestämmelser och praxis som gäller särskilt för offer människohandel. Sverige har kritiserats av Europarådets expertgrupp GRETA, som övervakar Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, för att brista i uppfyllelsen av konventionen på flera punkter. Det är tydligt att högre medvetenhet och expertis behövs inom Migrationsverket och svenska domstolar, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.