Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

NYHETER

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper människor runt om i Sverige, Skandinavien och Europa som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER handlar om att alla människor, oavsett vem man är eller vart man bor, ska kunna leva fritt och ha tillgång till och kunna utöva sina rättigheter. Grundtanken bakom de mänskliga rättigheterna är att varje människa föds fri och att alla människor har precis samma höga människovärde.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och begränsar statens makt över individen och slår fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA är en del av folkrätten och rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser, konventioner och protokoll. Det internationella samarbetet kring de mänskliga rättigheterna har framför allt utvecklats efter andra världskriget. Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse.

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder en ung man, medborgare i Afghanistan, som nekats asyl i Sverige trots att han konverterat från islam till kristendomen, och riskerar att utsättas för tortyr och dödsstraff om han utvisas. Nu

läs mer