Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande 24 november, 2017

Skandinaviska Människorättsjuristerna
24 nov, 2017 – PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu


Norsk läkare vinner mål om samvetsfrihet

Den norska Lagmansretten (jfr svensk Hovrätt) har i dag slagit fast att Sauherad kommun bröt mot Europakonventionens bestämmelser om samvetsfritt när de sade upp Katarzyna Jachimowicz från hennes tjänst som läkare. Lagmansretten går således emot tingsrätten i saken.

En majoritet av domarna slår fast att ”frågan om spiral är en reell fråga om liv och död för alla som delar Jachimowicz övertygelse om att livet är okränkbart från konceptionen. Att detta är en minoritets uppfattning i Norge, förändrar inte detta”.

Domstolen slår fast att ”mot bakgrund av detta har majoriteten kommit fram till att föreskrifterna för husläkare måste tolkas i linje med Europakonventionens artikel 9 och artikel 14. Detta innebär att en husläkare med samvetsbetänkligheter inte kan förlora sina rättigheter endast på grund av att personen reserverar sig mot att sätta in spiral, om kommunen inte kan visa att detta konkret går ut över patienters möjlighet att kunna få spiral insatt.”

– Det är ett välformulerat domslut från Lagmansretten, som slår fast att samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter, som måste respekteras och följas i vården. Till skillnad mot i Sverige, där barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen i princip fått yrkesförbud, trots enorm brist på barnmorskor i förlossningsvården, har den norska domstolen slagit fast att man både kan anpassa arbetssituationen och respektera samvetsfrihet, sager Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers.

– Det är troligt att kommunen överklagar beslutet till Högsta Domstolen. Om fallet skulle gå vidare till Europadomstolen är det mycket troligt att Katarzyna Jachimowicz vinner framgång. Det finns en stor samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att respektera samvetsfrihet för vårdpersonal. Ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser, säger Ruth Nordström.

Läs domen HÄR

Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.