Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Mänskliga rättigheter

SKANDINAVISKA MÄNNSIKORÄTTSJURISTERNA har som uppdrag att värna och främja individers fri- och rättigheter. Vi erbjuder juridisk experthjälp, driver rättsprocesser och deltar i den offentliga debatten om mänskliga rättigheter.

GRUNDTANKEN BAKOM de mänskliga rättigheterna är att varje människa föds fri och att alla människor har precis samma okränkbara människovärde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och begränsar statens makt över individen och slår fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA är en del av folkrätten och rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser, konventioner och protokoll. Det internationella samarbetet kring de mänskliga rättigheterna har framför allt utvecklats efter andra världskriget. Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse.

Aktuella fall

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

De senaste veckornas medierapportering kring barnmorskan Ellinor Grimmarks mål har rört spekulationer kring en ”europeisk kampanj” och ADF Internationals inblandning i målet. Skandinaviska Människorättsjuristerna känner sig därför föranledda att förtydliga följande. ...

Fallet Avanza

Fallet Avanza

Scandinavian Human Rights Lawyers 4 mars 2016 - PRESSMEDDELANDE Telefon: 070-515 94 35 / E-post: rebeccca.ahlstrand@shrl.eu Diskrimineringsombudsmannen utreder Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare Människorättsjuristerna företräder en av flera...