Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Joy och hennes son – Människohandel

MADELEINE* ANSÖKTE OM asyl i Sverige 2009. Joy, som var föräldralös, hade som barn tvingats till prostitution i sitt hemland i Västafrika och fängslades vid ett tillfälle efter att ha tvingats delta i en film som ansågs omoralisk. När hon släpptes flydde hon från landet av rädsla för att fängslas på nytt eller att åter bli tvingad till prostitution. Hon var dessutom rädd att hon skulle mötas av repressalier från civila på grund av den filmen som hon tvingats delta i. Hon hamnade slutligen i Sverige och ansökte om asyl. Hennes ansökan avslogs dock, även efter överklaganden.

MIGRATIONSVERKET ÖPPNADE ETT nytt asylärende några år senare och den här gången förordnades Skandinaviska Människorättsjuristerna som offentliga biträden. Ansökan avslogs ännu en gång och Joy och hennes son, som fötts henne i Sverige, utvisades till Afrika, trots att sonens far var en europeisk medborgare. Joy överklagade beslutet till migrationsdomstolen med motiveringen att hon hade utsatts för människohandel i sitt hemland och behövde skydd i Sverige. Genom intensivt arbete lyckades också de Skandinaviska Människorättsjuristerna få fram bevis för sonens medborgarskap i Europa. Genom detta och på grund av familjens behov och skydd och deras speciella behov samt barnets rättigheter sammantagna, beviljades Joy och hennes son permanenta uppehållstillstånd i Sverige.

MIGRATIONSVERKET HAR ÖVERKLAGAT beslutet till Migrationsöverdomstolen och begärt prövningstillstånd, ett slutligt beslut förväntas inom kort.

* Joy kallas verkligen något annat.