Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

STADGAR FÖR

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Antagna vid styrelsens konstituerande sammanträde den 27 augusti 2019.

1 §   Stiftelsens namn och firma är Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter.

2 §   Stiftelsen skall ha sitt säte i Uppsala.

3 §   Stiftelsens ändamål är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen.

4 §   Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristerna ABs (559004-8293) klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt genom rättsprocesser, opinionsbildning, rapporter och projekt eller motsvarande, med det i 3 § angivna syftet, med särskilt fokus på ärenden som rör mänskliga rättigheter, utifrån den verksamhetsplan som styrelsen beslutat.

5 §   Stiftelsen skall finansieras genom gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott.

6 §   Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse, bestående av minst tre ledamöter, varav en ledamot är ordförande. I sin första sammansättning skall styrelsen bestå av de ordinarie styrelseledamöterna Ruth Nordström (ordförande), Reinhold Fahlbeck och Carl Falck samt suppleant Ingvar Winbo.

Styrelsen är beslutför när ordförande och minst två styrelseledamöter deltar. Som beslut gäller den mening varom de flesta ledamöter förenar sig och vid lika röstetal gäller den mening som erhållit ordförandens röst.

Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsesammanträde hålls minst två gånger per år, eller annars när det föreligger behov. Härutöver ska styrelsen sammankallas när minst en ledamot så begär. För varje styrelsesammanträde skall föras protokoll.

7 §   Stiftelsens firma tecknas av ordföranden.

8 §   Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen skall årligen i april månad avge årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar.

9 §    Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en av styrelsen utsedd auktoriserad eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Revisorn skall årligen avge revisionsberättelse rörande sin granskning, senast den 31 mars året efter räkenskapsårets utgång.

10 §    Ändring av dessa stadgar, förutom § 3, får göras genom enhälligt styrelsebeslut av fullsutten styrelse.

11 §    Stiftelsen skall upplösas om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år. Om stiftelsen upplöses skall eventuella kvarvarande medel överföras till Skandinaviska Människorättsjuristerna AB (559004-8293) för användning i enlighet med ändamålsparagrafen 3 §. Stiftelsens upplösning skall ske i enlighet med stiftelselagen.

 

 

 

Insamlingstiftelsens styrelse 

  • Ruth Nordström, Chefsjurist (ordförande)
  • Reinhold Fahlbeck, Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, expert på Europakonventionen (styrelseledamot)
  • Carl Falck, Juridisk arbetsrättsexpert (styrelseledamot)
  • Ingvar Winbo, VD/företagsledning (suppleant)