Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

De senaste veckornas medierapportering kring barnmorskan Ellinor Grimmarks mål har rört spekulationer kring en ”europeisk kampanj” och ADF Internationals inblandning i målet. Skandinaviska Människorättsjuristerna känner sig därför föranledda att förtydliga följande. 

Ellinor Grimmark får inget som helst ekonomiskt stöd för att täcka landstingets rättegångskostnader på 606 000, som hon dömts att betala av Arbetsdomstolen, i strid med tidigare praxis i diskrimineringsärenden. Därför startar Skandinaviska Människorättsjuristerna nu en insamling för att täcka dessa kostnader och vänder sig i första hand till privatpersoner och företag i Sverige.

Ellinor Grimmark dömdes i tingsrätten att betala 925 000 kr för Region Jönköpings rättegångskostnader, förutom de egna rättegångskostnaderna. Till den crowdfunding kampanj och insamling som då startades, bidrog mestadels privatpersoner i Sverige, förutom några organisationer i Europa, bland annat ADF International, med huvudkontor i Wien. ADF International har inte haft något ombud involverat i processen, utan Ellinor Grimmarks judiska ombud är chefsjurist Ruth Nordström, juristen Rebecca Ahlstrand och advokaterna Percy Bratt och Jörgen Olson.

Medierapporteringen i ärendet ger också sken av att barnmorskemålet skulle vara en del av en ”europeisk kampanj mot aborträtt”. Detta är felaktigt. Lagar om abort tillhör det nationella kompetensområdet och är varken inom EU:s eller Europarådets kompetensområde. Ellinor Grimmarks mål bygger på svensk abortlagstiftning, abortlagens förarbeten, barnmorskornas etiska kod och Europakonventionen.

Ellinor Grimmark har för avsikt att lämna in ett klagomål till Europadomstolen. Det Europadomstolen har att ta ställning till är följande:

  1. om det finns stöd i lag för att inskränka rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet,
  2. om det finns ett berättigat syfte för att inskränka rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet och
  3. om det kan anses proportionerligt och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att inskränka rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet.

Med vad som ovan angivits efterfrågar nu Skandinaviska Människorättsjuristerna ett offentligt samtal om de människorättsfrågor som kommer vara föremål för Europadomstolens prövning.

Information om insamlingskampanjen finns här: https://manniskorattsjuristerna.se/ge-en-gava/

De aktuella rättsliga frågeställningarna i målet finns här: https://manniskorattsjuristerna.se/wp-content/uploads/2017/04/Rättsliga-frågeställningar-SHRL-Ellinor-Grimmark-.pdf