LINDA STEEN ARBETADE som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet får hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot att hon efter studiernas slut arbetar i två år som barnmorska vid Kvinnokliniken. Linda Steen hade för avsikt att arbeta med förlossning och BB-vård och det var detta som diskuterades under anställningsintervjun. Under studiernas gång förstod Linda Steen att en procent av aborterna, de sena aborterna, utförs på förlossningen. Hon förstod att de är planerade och antog att det skulle lösas på arbetsplatsen. Innan studierna avslutats meddelade Linda Steen kvinnokliniken att hon inte kunde utföra aborter och hon fick då beskedet att hon inte fick behålla sitt barnmorskekontrakt. Hon avskedades från tjänsten omedelbart, men sökte då en tjänst vid ett annat sjukhus inom landstinget, för att uppfylla sin del i kontraktet. Hon fick en positiv respons även efter att hon berättat om sin samvetsövertygelse. Personalhandläggaren från Nyköping förmådde dock ansvarig vid Eskilstuna sjukhus att inte ge Linda Steen tjänsten.

LINDA STEEN HAR STÄMT Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet och hennes religionsfrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för kränkningen. Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag och det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

 

Finns det stöd i lag för att inskränka Linda Steen möjligheter att arbeta inom barnmorskeyrket?

–       Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och Europadomstolens praxis har här betydelse för uttolkningen av artikeln.

–       Resolution 1763 (2010) från Europarådet fastställer att medicinsk personal har rätt till samvetsfrihet i frågor som rör avslutande av mänskligt liv

–       Abortlagen 5§ fastställer att endast läkare är behörig att utföra aborter i Sverige.

–       Abortlagens förarbeten (bla Prop 1974:70 s 76ff) fastställer att samvetsfrihet ska beviljas vårdpersonal som av moraliska eller religiösa anledningar inte kan medverka vid abort

–       Arbetsrättsliga principer kan inte, i strid med tvingande lag (se ovan), innebära att en barnmorska måste utföra aborter.

 

Är det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att frånta Linda Steen hennes möjlighet att arbeta som barnmorska i Sverige?

–       Det finns andra barnmorskor som kan utföra de uppgifter som Linda Steen inte kan utföra. Det handlar om Landstingets arbetsfördelning. Genom tidigare praxis där barnmorskor och läkare getts samvetsfrihet på arbetsplatsen framkommer det att det är fullt möjligt att fördela arbetet, om viljan finns.

–       Sedan abortlagens tillkomst har Sverige, på enskilda arbetsplatser, gett enskilda läkare och barnmorskor samvetsfrihet. Tre av dessa har vittnat i Linda Steens rättegång i Jönköpings tingsrätt. Dessa vittnesmål visar att det är fullt möjligt att ge lagstadgad vård samtidigt som enskilda beviljas samvetsfrihet.

–       Med hänsyn till den akuta barnmorskebristen i Sverige bör Landstinget, för att uppfylla kraven på god vård och patientsäkerhet, anställa Linda Steen som barnmorska på förlossning och BB.

–       Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul och/eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Samtliga länder som har lagstiftning om rätt till dödshjälp har också en samvetsklausul. Detta innebär att det är svårt för Landstinget att påstå att det skulle vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att neka Linda Steen arbete. Sveriges handlingsmarginal minskar dessutom när det råder konsensus mellan övriga europeiska länder.

–       Pluralism och oliktänkande i etiska frågor är en tillgång inom vården, liksom i samhället i övrigt, och stärker demokratin. En motsvarande andel av patienterna, tillika skattebetalare, i det svenska samhället delar Linda Steens etiska och/eller religiösa övertygelse.

–       Internationella medicinetiska koder fastställer rätten till samvetsfrihet, såsom den internationella etiska koden för barnmorskor, dokument från WHO och den Internationella koden för Gynekologer (FIGO).

 

IDAG TVINGAS LINDA STEEN att pendla till Norge, där alla barnmorskor och läkare som önskar, beviljas samvetsfrihet. Detta är ett resursslöseri när det råder brist på barnmorskor.

Swedish Midwives file case before the European Court of Human Rights

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the European Court of Human Rights in Strasbourg for violations of the right to freedom of conscience and freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

Swedish Midwives file complaints to the European Court of Human Rights

On the 14 June 2017 two Swedish midwives, Ellinor Grimmark and Linda Steen, filed complaints against Sweden for violations of their freedom of conscience and religion to the European Court of Human Rights in Strasbourg.
Ellinor Grimmark has been denied employment as a midwife at the Högland Hospital women’s clinic and at Ryhov women’s clinic and her employment at the hospital of Värnamo was terminated. Ellinor Grimmark was granted a job as a midwife, with respect of her freedom of conscience at Värnamo women’s clinic, but the County Council of Jönköping terminated the employment because Ellinor Grimmark’s opinion on abortion had been made public through a news article in the local media.

Barnmorskemålen till Europadomstolen

Onsdag den 14 juni kommer banmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark lämna in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.

Norge stöttar barnmorskan Linda Steen

Nyköping tingsrätt meddelade dom i det uppmärksammade barnmorskemålet den 4:e november. Enligt domskälen har en inskränkning i Linda Steens rättigheter enligt Europakonventionen skett. Domstolen anser dock att det varit en nödvändig inskränkning och att landstinget...

Måste alla barnmorskor utföra abort?

Måste alla barnmorskor utföra abort? Nej. I en video på en minut går vi igenom fem myter och fakta kring samvetsfrihet. Barnmorskan Linda Steen beviljades ett barnmorskekontrakt vid Nyköpings kvinnoklinik men landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte...

Dom meddelad i barnmorskemålet av Nyköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Nyköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Linda Steen och Sörmlands landsting som meddelades under fredagsförmiddagen. Linda Steens talan har ogillats av tingsrätten som inte anser att någon kränkning av Europakonventionen skett när Linda Steen inte har beviljats samvetsfrihet av landstinget.

Dom i barnmorskemålet meddelas av Nyköpings tingsrätt i dag kl 11

Barnmorskan Linda Steen har stämt Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för rättighetskränkningarna.

svt.se – Därför tror juristen på mer än skadestånd för barnmorskan

Nu under förmiddagen inleds rättegången mot den abortvägrande barnmorskan Linda Steen i Nyköpings tingsrätt. Juristen Ruth Nordström hoppas få igenom mer än skadestånd.

Nordström tror och hoppas nämligen att de även lyckas få igenom ”samvetsfrihet”, något som i vården skulle innebära att personal skulle kunna välja bort att medverka vid dödshjälp och abort.

Linda Steen

Den 22-26 september hålls rättegång.
Linda Steen har stämt Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för rättighetskränkningarna.

Bakgrunden är att Linda Steen beviljades en kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik men Landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter. Europakonventionens artikel 9, som är svensk lag sedan 1995, ger var och en rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag, om åtgärden är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europakonventionens artikel 10 tillförsäkrar var och en yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning

Advokat Percy Bratt: Barnmorskan Linda Steens mänskliga rättigheterhar kränkts

Den 22-26 september hålls huvudförhandlingen i barnmorskan Linda Steens mål i Nyköpings tingsrätt. Linda Steen har stämt Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för rättighetskränkningarna.
Bakgrunden är att Linda Steen beviljades en kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik men Landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter. Europakonventionens artikel 9, som är svensk lag sedan 1995, ger var och en rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag, om åtgärden är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europakonventionens artikel 10 tillförsäkrar var och en yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning