Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

FALLET LINDA STEEN

Fallet Linda Steen mot Sverige i Europadomstolen

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder barnmorskan Linda Steen, som nekats arbete som barnmorska vid förlossningskliniker vid flera sjukhus inom Region Sörmland för att hon, på grund av sitt samvete och sin djupa religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv.

Linda Steen arbetade som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet fick hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot att hon efter studiernas slut arbetar i två år som barnmorska vid kvinnokliniken. Regionen bröt dock kontraktet och nekade henne tjänst vid kvinnokliniken. Hon sökte då en tjänst vid ett annat sjukhus inom regionen, för att uppfylla sin del i kontraktet. Hon fick en positiv respons även efter att hon berättat om sin samvetsövertygelse. En personalhandläggare från Nyköping förmådde emellertid ansvarig vid Eskilstuna sjukhus att neka Linda Steen tjänsten.

Linda Steen har åberopat samvetsfrihet, dvs. friheten att följa sin samvetsövertygelse, sin moraliska övertygelse, i ord, i handling eller underlåtelse till handling. Samvetsfrihet räknas som en mänsklig rättighet, tillsammans med religionsfriheten och tankefriheten i Europakonventionens artikel 9.

Eftersom Linda Steen i praktiken fått yrkesförbud i Sverige arbetar hon som barnmorska i Norge, där vårdpersonal beviljas samvetsfrihet. Majoriteten av Europarådets medlemsstater, inklusive våra skandinaviska grannländer, Norge och Danmark, skyddar rätten till samvetsfrihet, och svenska landstings inställning till samvetsfrihet är mot denna bakgrund unik i ett europeiskt perspektiv.

Linda Steen har, efter att hon förlorat i den inhemska processen, valt att klaga till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, eftersom hon menar att svenska staten kränkt, och fortsatt kränker, hennes rätt till religions- och samvetsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Klagomålet tar även upp kränkningar av hennes rätt till tankefrihet enligt artikel 9, samt hennes rätt till åsikts- och yttrandefrihet, enligt artikel 10, mot bakgrund av den behandling hon utsatts för av svenska myndigheter. Slutligen klagar Linda Steen på att hon utsatts för otillåten (direkt eller alternativt indirekt) diskriminering, enligt artikel 14.

Europadomstolen kommer, om målet tas upp, att pröva huruvida Sverige, genom Region Sörmlands agerande, kränkt de rättigheter som fastställts i Europakonventionen. En sådan prövning innebär att domstolen prövar om inskränkningarna har haft ett legitimt syfte, om de har lagstöd, är proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

Läs sammanfattning av bilaga till klagomålet på svenska här:
Sammanfattning av bilaga till klagomålet till Europadomstolen

Läs bilaga till klagomålet på engelska här:
Appendix Complaint Linda Steen vs Sweden

Pressmeddelande: Europadomstolen meddelar beslut i barnmorskemålen om samvetsfrihet, 2020-03-12. Länk: https://manniskorattsjuristerna.se/europadomstolen-meddelar-beslut-gallande-barnmorskemalen-om-samvetsfrihet/

Urval artiklar:

Aftonbladet: Samvetsfrihet gynnar patientsäkerheten. 2019-08-02. Länk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/RREpaO/samvetsfrihet-gynnar-patientsakerheten

DN: Matilda Gustavsson, Barnmorskan som vägrar utföra abort och som stämmer Sverige, 2017-06-22. Länk: https://www.dn.se/nyheter/sverige/barnmorskan-som-vagrar-utfora-abort-och-som-stammer-sverige/

Wall Street Journal: Sohrab Ahmari, Sweden Blacklists an Antiabortion Midwife, 2017-04-10. Länk: https://www.wsj.com/articles/sweden-blacklists-an-antiabortion-midwife-1491768904

Juridisk tidskrift: Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade, Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1378581/FULLTEXT01.pdf

Kristianstadsbladet: Jacob Rudenstrand, Emmelie Rynningsjö, Även barnmorskor bör få följa den inre kompassen, 2017-08-03. Länk: https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/aven-barnmorskor-bor-fa-folja-den-inre-kompassen/

Expressen: Johannes Forssberg, Svenskar måste sluta brännmärka avvikare, 5 februari 2017, Länk: https://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/svenskar-maste-sluta-brannmarka-avvikare/

Expressen: Grimmark har utsatts för offentlig mobbing, 2017-01-30. Länk: https://www.expressen.se/debatt/grimmark-har-utsatts-for-offentlig-mobbning/

SEA: Jacob Rudenstrand, Samvetesfrihetsdebatt en har havererat, 2017-01-27. Länk: https://www.sea.nu/samvetsfrihetsdebatten-har-havererat/

Dagenssamhälle: Paulina Neuding, Europas syn på aborter bindande även för oss, 2016-02-16. Länk: https://www.dagenssamhalle.se/kronika/europas-syn-pa-aborter-bindande-aeven-foer-oss-22546

Barometern: Martin Tunström, dags att domstolar tar Europarätten på allvar, 2015-11-13. Länk: https://www.barometern.se/ledare/dags-att-domstolar-tar-europaratten-pa-allvar/?stopredirect

 Expressen: Johanes Forssberg, Mänskliga rättigheter är inte bara det vi gillar, 4 oktober 2015, Länk: https://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/manskliga-rattigheter-ar-inte-bara-det-vi-gillar/

Barometern: Martin Tunström, Samvetet inför rätta, 2015-09-30. Länk: https://www.barometern.se/ledare/samvetet-infor-ratta/?stopredirect

SEA: Jacob Rudenstrand, Sea i ansedd amerikansk politiskt magasin om samvetsfrihet i Sverige, 2015-05-20. Länk: https://www.sea.nu/sea-i-ansedd-amerikansk-politiskt-magasin-om-samvetsfrihet-i-sverige/

Svd: Reinhold Fahlbeck: Samvetesfrihet finns redan i abortlagen. 2015-05-02. Länk: https://www.svd.se/samvetsfrihet-finns-redan-i-abortlagen

 Svd: Eivind Meland: Samvetsfrihet – för majoriteten skull, Länk: https://www.svd.se/samvetsfrihet–for-majoritetens-skull

Svd: Paulina Neuding, Abort är inte en fråga för Europarådet, 2014-03-14. Länk: https://www.svd.se/abort-ar-inte-en-fraga-for-europaradet