FALLET LINDA STEEN

LINDA STEEN ARBETADE som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet får hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot att hon efter studiernas slut arbetar i två år som barnmorska vid Kvinnokliniken. Linda Steen hade för avsikt att arbeta med förlossning och BB-vård och det var detta som diskuterades under anställningsintervjun. Under studiernas gång förstod Linda Steen att en procent av aborterna, de sena aborterna, utförs på förlossningen. Hon förstod att de är planerade och antog att det skulle lösas på arbetsplatsen. Innan studierna avslutats meddelade Linda Steen kvinnokliniken att hon inte kunde utföra aborter och hon fick då beskedet att hon inte fick behålla sitt barnmorskekontrakt. Hon avskedades från tjänsten omedelbart, men sökte då en tjänst vid ett annat sjukhus inom landstinget, för att uppfylla sin del i kontraktet. Hon fick en positiv respons även efter att hon berättat om sin samvetsövertygelse. Personalhandläggaren från Nyköping förmådde dock ansvarig vid Eskilstuna sjukhus att inte ge Linda Steen tjänsten.

LINDA STEEN HAR STÄMT Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet och hennes religionsfrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för kränkningen. Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag och det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

 

Finns det stöd i lag för att inskränka Linda Steen möjligheter att arbeta inom barnmorskeyrket?

–       Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och Europadomstolens praxis har här betydelse för uttolkningen av artikeln.

–       Resolution 1763 (2010) från Europarådet fastställer att medicinsk personal har rätt till samvetsfrihet i frågor som rör avslutande av mänskligt liv

–       Abortlagen 5§ fastställer att endast läkare är behörig att utföra aborter i Sverige.

–       Abortlagens förarbeten (bla Prop 1974:70 s 76ff) fastställer att samvetsfrihet ska beviljas vårdpersonal som av moraliska eller religiösa anledningar inte kan medverka vid abort

–       Arbetsrättsliga principer kan inte, i strid med tvingande lag (se ovan), innebära att en barnmorska måste utföra aborter.

 

Är det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att frånta Linda Steen hennes möjlighet att arbeta som barnmorska i Sverige?

–       Det finns andra barnmorskor som kan utföra de uppgifter som Linda Steen inte kan utföra. Det handlar om Landstingets arbetsfördelning. Genom tidigare praxis där barnmorskor och läkare getts samvetsfrihet på arbetsplatsen framkommer det att det är fullt möjligt att fördela arbetet, om viljan finns.

–       Sedan abortlagens tillkomst har Sverige, på enskilda arbetsplatser, gett enskilda läkare och barnmorskor samvetsfrihet. Tre av dessa har vittnat i Linda Steens rättegång i Jönköpings tingsrätt. Dessa vittnesmål visar att det är fullt möjligt att ge lagstadgad vård samtidigt som enskilda beviljas samvetsfrihet.

–       Med hänsyn till den akuta barnmorskebristen i Sverige bör Landstinget, för att uppfylla kraven på god vård och patientsäkerhet, anställa Linda Steen som barnmorska på förlossning och BB.

–       Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul och/eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Samtliga länder som har lagstiftning om rätt till dödshjälp har också en samvetsklausul. Detta innebär att det är svårt för Landstinget att påstå att det skulle vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att neka Linda Steen arbete. Sveriges handlingsmarginal minskar dessutom när det råder konsensus mellan övriga europeiska länder.

–       Pluralism och oliktänkande i etiska frågor är en tillgång inom vården, liksom i samhället i övrigt, och stärker demokratin. En motsvarande andel av patienterna, tillika skattebetalare, i det svenska samhället delar Linda Steens etiska och/eller religiösa övertygelse.

–       Internationella medicinetiska koder fastställer rätten till samvetsfrihet, såsom den internationella etiska koden för barnmorskor, dokument från WHO och den Internationella koden för Gynekologer (FIGO).

 

IDAG TVINGAS LINDA STEEN att pendla till Norge, där alla barnmorskor och läkare som önskar, beviljas samvetsfrihet. Detta är ett resursslöseri när det råder brist på barnmorskor.