SAMVETSFRIHET

SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET som fastställs i flera konventioner, bland annat Europakonventionen artikel 9. Ingen ska fråntas sin möjlighet att arbeta inom sitt yrke för att den av etiska, moraliska eller religiösa skäl inte kan utföra en arbetsuppgift som utsläcker mänskligt liv, i dess början eller slutskede. Begränsningar av rätten till samvetsfrihet måste ha stöd i lag och vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

ELLINOR GRIMMARK HAR NEKATS arbete som barnmorska vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som utsläcker mänskligt liv. Hon fick också ett arbete vid en kvinnoklinik med beviljad samvetsfrihet som drogs tillbaka innan hon hunnit tillträda. Ellinor Grimmark har stämt Region Jönköping och yrkat på skadestånd för kränkning av Europakonventionen och diskrimineringsersättning.

ELLINOR GRIMMARK HAR SÖKT ARBETE med förlossning och BB-vård, inte arbete på en gynavdelning. Abortverksamhet är oftast är planerad och en mindre del av en kvinnokliniks arbete. De sena aborterna, som utförs på förlossningsavdelning, utgör endast en procent av alla aborter och är alltid planerade. Kvinnokliniker har en skyldighet att organisera vården så att personalens önskan om samvetsfrihet kan tillgodoses samtidigt som kvinnor får den vård som de har lagstadgad rätt till enligt Europadomstolens praxis. Frågan handlar alltså om organisation och undantag görs ständigt för enskilda personer som på grund av psykiska och fysiska hinder inte kan utföra olika arbetsuppgifter. Ellinor Grimmark kan utföra alla handlingar som innebär omhändertagande av en kvinna, men vill inte medverka till handlingar som utsläcker liv.

Argumenten till stöd för Ellinor Grimmark är bland annat följande:

EUROPAKONVENTIONEN, SOM ÄR SVENSK LAG sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag och det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Finns det stöd i lag för att inskränka Ellinor Grimmarks möjligheter att arbeta inom barnmorskeyrket?

–       Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och Europadomstolens praxis har här betydelse för uttolkningen av artikeln.

–       Resolution 1763 (2010) från Europarådet fastställer att medicinsk personal har rätt till samvetsfrihet i frågor som rör avslutande av mänskligt liv

–       Abortlagen 5§ fastställer att endast läkare är behörig att utföra aborter i Sverige.

–       Abortlagens förarbeten (bla Prop 1974:70 s 76ff) fastställer att samvetsfrihet ska beviljas vårdpersonal som av moraliska eller religiösa anledningar inte kan medverka vid abort

–       Arbetsrättsliga principer kan inte, i strid med tvingande lag (se ovan), innebära att en barnmorska måste utföra aborter.  

Är det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att frånta Ellinor Grimmark hennes möjlighet att arbeta som barnmorska i Sverige?

–       Det finns andra barnmorskor som kan utföra de uppgifter som Ellinor Grimmark inte kan utföra. Det handlar om Landstingets arbetsfördelning. Genom tidigare praxis framkommer det att det är fullt möjligt fördela arbetet, om viljan finns.

–       Sedan abortlagens tillkomst har Sverige, på enskilda arbetsplatser, gett enskilda läkare och barnmorskor samvetsfrihet. Tre av dessa har vittnat i Ellinor Grimmarks rättegång i Jönköpings tingsrätt. Dessa vittnesmål visar att det är fullt möjligt att ge lagstadgad vård samtidigt som enskilda beviljas samvetsfrihet.

–       Med hänsyn till den akuta barnmorskebristen i Sverige bör Landstinget, för att uppfylla kraven på god vård och patientsäkerhet, anställa Ellinor Grimmark som barnmorska på förlossning och BB.

–       Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul och/eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Samtliga länder som har lagstiftning om rätt till dödshjälp har också en samvetsklausul. Detta innebär att det är svårt för Landstinget att påstå att det skulle vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att neka Linda Steen arbete. Sveriges handlingsmarginal minskar dessutom när det råder konsensus mellan övriga europeiska länder.

–       Pluralism och oliktänkande i etiska frågor är en tillgång inom vården, liksom i samhället i övrigt, och stärker demokratin. En motsvarande andel av patienterna, tillika skattebetalare, i det svenska samhället delar Ellinor Grimmarks etiska och/eller religiösa övertygelse.

–       Internationella medicinetiska koder fastställer rätten till samvetsfrihet, såsom den internationella etiska koden för barnmorskor, dokument från WHO och den Internationella koden för Gynekologer (FIGO).

IDAG TVINGAS ELLINOR GRIMMARK pendla till Norge, där alla barnmorskor och läkare som önskar beviljas samvetsfrihet. Detta är ett resursslöseri och en brist i ett demokratiskt samhälle.

Barnmorskemålen om samvetsfrihet i SVT dokumentären Domstolen

Sveriges Television har under två års tid följt de uppmärksammade barnmorskemålen om samvetsfrihet inom vården. I dokumentären Domstolen i SVT 1 torsdag den 1 mars kl 21 följer filmteamet med in i rättssalen i Nyköpings tingsrätt och vidare till Arbetsdomstolen och slutligen till Europadomstolen i Strasbourg

Swedish Midwives file case before the European Court of Human Rights

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the European Court of Human Rights in Strasbourg for violations of the right to freedom of conscience and freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

Swedish Midwives file complaints to the European Court of Human Rights

On the 14 June 2017 two Swedish midwives, Ellinor Grimmark and Linda Steen, filed complaints against Sweden for violations of their freedom of conscience and religion to the European Court of Human Rights in Strasbourg.
Ellinor Grimmark has been denied employment as a midwife at the Högland Hospital women’s clinic and at Ryhov women’s clinic and her employment at the hospital of Värnamo was terminated. Ellinor Grimmark was granted a job as a midwife, with respect of her freedom of conscience at Värnamo women’s clinic, but the County Council of Jönköping terminated the employment because Ellinor Grimmark’s opinion on abortion had been made public through a news article in the local media.

Barnmorskemålen till Europadomstolen

Onsdag den 14 juni kommer banmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark lämna in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

De senaste veckornas medierapportering kring barnmorskan Ellinor Grimmarks mål har rört spekulationer kring en ”europeisk kampanj” och ADF Internationals inblandning i målet. Skandinaviska Människorättsjuristerna känner sig därför föranledda att förtydliga följande. ...

Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Uppsala, Sweden: On April 12 the Swedish Labour Court ruled against midwife Ellinor Grimmark who was unjustly denied employment by three different hospitals because of her conscientious objection to abortion and because she expressed her opinion publicly in the media....

Här är de rättsliga frågeställningarna i fallet Ellinor

Med vilka argument stämmer Ellinor Grimmark Region Jönköping? Läs de rättsliga frågeställningarna här - ord för ord.

NY DAG: Inbjudan till presskonferens om Arbetsdomstolens dom i barnmorskemålet

Arbetsdomstolen har i dag, fredagen den 24 mars, meddelat att domen i målet Ellinor Grimmark ./. Region Jönköping meddelas den 12 april kl 11 istället för som tidigare angivits.  Med anledning av detta arrangeras en presskonferens i centrala Stockholm för svensk och...

Pressbilder – Grimmarkmålet

Här finner ni några pressbilder från Grimmarkmålet. Fotograf: Abraham Engelmark Måste anges vid användande.

Grimmarkmålet ingen del av kampanj

De senaste dagarnas mediarapportering har framförallt rört en spekulation kring organisationen Alliance Defending Freedoms delaktighet i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål i Arbetsdomstolen som pågår just nu. Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL) känner sig därför...

FREKVENTA FRÅGOR OCH SVAR OM BARNMORSKEMÅLEN:

Har en amerikansk organisation finansierat barnmorskemålen?

Nej. Av de 2,8 miljoner som samlades in för att täcka de fakturor som barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen tvingades betala för rättegångskostnaderna har ingenting betalats av varken amerikanska juristorganisationen ADF eller den europeiska jujristorganisationen ADF International. Barnmorskornas rättegångskostnader täcktes genom crowdfundingkampanjer där 3 423 privatpersoner bidrog för att betala fakturorna på 1,6 miljoner respektive 1,2 miljoner, sammanlagt 2,8 miljoner från landstingen för Region Jönköpings och Sörmlands läns landsting. Dessa fakturor avsåg rättegångskostnaderna för landstingens juridiska ombud, advokat Erik Danhardt och Sofie Thörne. Kyrkor i både Norge och Sverige bidrog också till insamlingarna och den svenska, katolska organisationen Respekt skänkte 100 000 kronor. Juristorganisationerna ADF och ADF International har inte finansierat dessa rättegångskostnader över huvud taget.

När det gäller barnmorskornas egna kostnader, bland annat för juridiska ombud, har juristerna från Skandinaviska människorättsjuristerna bidragit genom att arbeta hundratals arbetstimmar ideellt. Dessutom har juristorganisationen ADF International och organisationen Ungdom med uppgift arrangerat insamlingar från privatpersoner för att bidra. Främst har svenska företagare bidragit till denna insamling.

Har en amerikansk organisation drivit barnmorskemålen?

Nej. Den europeiske juristorganisationen ADF International har endast skrivit ett juridiskt yttrande gällande Europadomstolens praxis och lagstiftning gällande samvetsfrihet i Europa, på uppdrag av juristorganisationen Skandinaviska Människorättsjuristerna. Även arbetsrättsprofessor emeritus Reinhold Fahlbeck vid Lunds universitet ingav ett juridiskt expertutlåtande på uppdrag av Skandinaviska Människorättsjuristerna. Motparten, landstingen Region Jönköping och Region Sörmland, lämnade på samma sätt in juridiska expertutlåtanden från professor Iain Cameron vid Uppsala universitet. Att juridiska ombud använder expertutlåtanden är inte detsamma som att någon ”driver” en rättsprocess. Professor Iain Cameron driver inte landstingets rättsprocesser för att han rådgivit och skrivit expertutlåtande för landstinget gällande europeisk rätt. Skandinaviska Människorättsjuristerna har drivit processen helt själva och har haft all beslutanderätt och ansvar som juridiska ombud. Det finns inget klientförhållande mellan ADF och Linda Steen eller Ellinor Grimmark, utan endast mellan de fyra juridiska ombuden ombud och klienterna. Det är endast de fyra juridiska ombuden som har fullmakt att företräda klienterna och dessa juridiska ombud är advokat Jörgen Olson, advokat Percy Bratt, chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand.