Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

FALLET ELLINOR GRIMMARK

Fallet Ellinor Grimmark mot Sverige i Europadomstolen

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder barnmorskan Ellinor Grimmark, som nekats arbete som barnmorska vid förlossningskliniker vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin djupa religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv.

 Ellinor Grimmark förlorade också en utlovad tjänst som barnmorska vid Värnamo sjukhus på grund av att hon medverkat i en intervju i lokaltidningen. Landstinget förklarade att man helt enkelt inte önskade en anställd med Ellinor Grimmarks åsikter, trots att hon redan tidigare erbjudits en tjänst på sjukhuset, med beviljad samvetsfrihet. Trots akut barnmorskebrist i de flesta svenska regioner nekades Ellinor Grimmark arbete som barnmorska inom förlossnings- och BB-vården.

Ellinor Grimmark har åberopat samvetsfrihet, dvs. friheten att följa sin samvetsövertygelse, sin moraliska övertygelse, i ord, i handling eller underlåtelse till handling. Samvetsfrihet räknas som en mänsklig rättighet, tillsammans med religionsfriheten och tankefriheten i Europakonventionens artikel 9.

Eftersom Ellinor Grimmark i praktiken fått yrkesförbud i Sverige arbetar hon som barnmorska i Norge, där vårdpersonal beviljas samvetsfrihet. Majoriteten av Europarådets medlemsstater, inklusive våra skandinaviska grannländer, Norge och Danmark, skyddar rätten till samvetsfrihet, och svenska landstings inställning till samvetsfrihet är mot denna bakgrund unik i ett europeiskt perspektiv.

Ellinor Grimmark har, efter att hon förlorat i den inhemska processen, valt att klaga till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, eftersom hon menar att svenska staten kränkt, och fortsatt kränker, hennes rätt till religions- och samvetsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Klagomålet tar även upp kränkningar av hennes rätt till tankefrihet enligt artikel 9, samt hennes rätt till åsikts- och yttrandefrihet, enligt artikel 10, mot bakgrund av den behandling hon utsatts för av svenska myndigheter. Slutligen klagar Ellinor Grimmark på att hon utsatts för otillåten (direkt eller alternativt indirekt) diskriminering, enligt artikel 14.

Europadomstolen kommer, om målet tas upp, att pröva huruvida Sverige, genom Region Jönköpings agerande, kränkt de rättigheter som fastställts i Europakonventionen. En sådan prövning innebär att domstolen prövar om inskränkningarna har haft ett legitimt syfte, om de har lagstöd, är proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

Läs sammanfattning av bilaga till klagomålet här:
Sammanfattning av bilaga till klagomålet till Europadomstolen

Läs bilagan till klagomålet på engelska här:
Final Appendix Additional Submissions Ellinor Grimmark

Pressmeddelande: Europadomstolen meddelar beslut i barnmorskemålen om samvetsfrihet, 2020-03-12. Länk: https://manniskorattsjuristerna.se/europadomstolen-meddelar-beslut-gallande-barnmorskemalen-om-samvetsfrihet/

Urval artiklar:

Aftonbladet: Samvetsfrihet gynnar patientsäkerheten. 2019-08-02. Länk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/RREpaO/samvetsfrihet-gynnar-patientsakerheten

DN: Matilda Gustavsson, Barnmorskan som vägrar utföra abort och som stämmer Sverige, 2017-06-22. Länk: https://www.dn.se/nyheter/sverige/barnmorskan-som-vagrar-utfora-abort-och-som-stammer-sverige/

Wall Street Journal: Sohrab Ahmari, Sweden Blacklists an Antiabortion Midwife, 2017-04-10. Länk: https://www.wsj.com/articles/sweden-blacklists-an-antiabortion-midwife-1491768904

Juridisk tidskrift: Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade, Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1378581/FULLTEXT01.pdf

Kristianstadsbladet: Jacob Rudenstrand, Emmelie Rynningsjö, Även barnmorskor bör få följa den inre kompassen, 2017-08-03. Länk: https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/aven-barnmorskor-bor-fa-folja-den-inre-kompassen/

Expressen: Johannes Forssberg, Svenskar måste sluta brännmärka avvikare, 5 februari 2017, Länk: https://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/svenskar-maste-sluta-brannmarka-avvikare/

Expressen: Grimmark har utsatts för offentlig mobbing, 2017-01-30. Länk: https://www.expressen.se/debatt/grimmark-har-utsatts-for-offentlig-mobbning/

SEA: Jacob Rudenstrand, Samvetesfrihetsdebatt en har havererat, 2017-01-27. Länk: https://www.sea.nu/samvetsfrihetsdebatten-har-havererat/

Dagenssamhälle: Paulina Neuding, Europas syn på aborter bindande även för oss, 2016-02-16. Länk: https://www.dagenssamhalle.se/kronika/europas-syn-pa-aborter-bindande-aeven-foer-oss-22546

Barometern: Martin Tunström, dags att domstolar tar Europarätten på allvar, 2015-11-13. Länk: https://www.barometern.se/ledare/dags-att-domstolar-tar-europaratten-pa-allvar/?stopredirect

Expressen: Johanes Forssberg, Mänskliga rättigheter är inte bara det vi gillar, 4 oktober 2015, Länk: https://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/manskliga-rattigheter-ar-inte-bara-det-vi-gillar/

Barometern: Martin Tunström, Samvetet inför rätta, 2015-09-30. Länk: https://www.barometern.se/ledare/samvetet-infor-ratta/?stopredirect

SEA: Jacob Rudenstrand, Sea i ansedd amerikansk politiskt magasin om samvetsfrihet i Sverige, 2015-05-20. Länk: https://www.sea.nu/sea-i-ansedd-amerikansk-politiskt-magasin-om-samvetsfrihet-i-sverige/

Svd: Reinhold Fahlbeck: Samvetesfrihet finns redan i abortlagen. 2015-05-02. Länk: https://www.svd.se/samvetsfrihet-finns-redan-i-abortlagen

Svd: Eivind Meland: Samvetsfrihet – för majoriteten skull, Länk: https://www.svd.se/samvetsfrihet–for-majoritetens-skull

Svd: Paulina Neuding, Abort är inte en fråga för Europarådet, 2014-03-14. Länk: https://www.svd.se/abort-ar-inte-en-fraga-for-europaradet

Ellinor Grimmark om processen i Europadomstolen.

Ellinor Grimmark om jobbet i Norge som barnmorska.

Ellinor Grimmark om finansieringen av barnmorskemålet.

Linda Steen och hennes juridiska ombud om rättsprocessen.

Ellinor Grimmark vid Europadomstolen i Strasbourg.

Ombuden, advokat Percy Bratt, advokat Jörgen Olson, chefsjurist Ruth Nordström och juristen Rebecca Ahlstrand om rättsprocessen.