FALLET ELLINOR GRIMMARK

ELLINOR GRIMMARK HAR NEKATS arbete som barnmorska vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv. Hon fick också ett arbete vid en kvinnoklinik med beviljad samvetsfrihet som drogs tillbaka innan hon hunnit tillträda. Ellinor Grimmark har stämt Region Jönköping och yrkat på skadestånd för kränkning av Europakonventionen och diskrimineringsersättning.

ELLINOR GRIMMARK HAR SÖKT ARBETE med förlossning och BB-vård, inte arbete på en gynavdelning. Abortverksamhet är oftast är planerad och en mindre del av en kvinnokliniks arbete. De sena aborterna, som utförs på förlossningsavdelning, utgör endast en procent av alla aborter och är alltid planerade. Kvinnokliniker har en skyldighet att organisera vården så att personalens önskan om samvetsfrihet kan tillgodoses samtidigt som kvinnor får den vård som de har lagstadgad rätt till enligt Europadomstolens praxis. Frågan handlar alltså om organisation och undantag görs ständigt för enskilda personer som på grund av psykiska och fysiska hinder inte kan utföra olika arbetsuppgifter. Ellinor Grimmark kan utföra alla handlingar som innebär omhändertagande av en kvinna, men vill inte medverka till handlingar som utsläcker liv. Argumenten till stöd för Ellinor Grimmark är bland annat följande:

EUROPAKONVENTIONEN, SOM ÄR SVENSK LAG sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag och det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Finns det stöd i lag för att inskränka Ellinor Grimmarks möjligheter att arbeta inom barnmorskeyrket?

–       Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, artikel 9 ger var och en rätt till samvetsfrihet och Europadomstolens praxis har här betydelse för uttolkningen av artikeln.

–       Resolution 1763 (2010) från Europarådet fastställer att medicinsk personal har rätt till samvetsfrihet i frågor som rör avslutande av mänskligt liv

–       Abortlagen 5§ fastställer att endast läkare är behörig att utföra aborter i Sverige.

–       Abortlagens förarbeten (bla Prop 1974:70 s 76ff) fastställer att samvetsfrihet ska beviljas vårdpersonal som av moraliska eller religiösa anledningar inte kan medverka vid abort

–       Arbetsrättsliga principer kan inte, i strid med tvingande lag (se ovan), innebära att en barnmorska måste utföra aborter.

 

Är det nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att frånta Ellinor Grimmark hennes möjlighet att arbeta som barnmorska i Sverige?

–       Det finns andra barnmorskor som kan utföra de uppgifter som Ellinor Grimmark inte kan utföra. Det handlar om Landstingets arbetsfördelning. Genom tidigare praxis framkommer det att det är fullt möjligt fördela arbetet, om viljan finns.

–       Sedan abortlagens tillkomst har Sverige, på enskilda arbetsplatser, gett enskilda läkare och barnmorskor samvetsfrihet. Tre av dessa har vittnat i Ellinor Grimmarks rättegång i Jönköpings tingsrätt. Dessa vittnesmål visar att det är fullt möjligt att ge lagstadgad vård samtidigt som enskilda beviljas samvetsfrihet.

–       Med hänsyn till den akuta barnmorskebristen i Sverige bör Landstinget, för att uppfylla kraven på god vård och patientsäkerhet, anställa Ellinor Grimmark som barnmorska på förlossning och BB.

–       Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul och/eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Samtliga länder som har lagstiftning om rätt till dödshjälp har också en samvetsklausul. Detta innebär att det är svårt för Landstinget att påstå att det skulle vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att neka Linda Steen arbete. Sveriges handlingsmarginal minskar dessutom när det råder konsensus mellan övriga europeiska länder.

–       Pluralism och oliktänkande i etiska frågor är en tillgång inom vården, liksom i samhället i övrigt, och stärker demokratin. En motsvarande andel av patienterna, tillika skattebetalare, i det svenska samhället delar Ellinor Grimmarks etiska och/eller religiösa övertygelse.

–       Internationella medicinetiska koder fastställer rätten till samvetsfrihet, såsom den internationella etiska koden för barnmorskor, dokument från WHO och den Internationella koden för Gynekologer (FIGO).

 

IDAG TVINGAS ELLINOR GRIMMARK pendla till Norge, där alla barnmorskor och läkare som önskar beviljas samvetsfrihet. Detta är ett resursslöseri och en brist i ett demokratiskt samhälle.