Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande 7 december, 2017

Skandinaviska Människorättsjuristerna
7 dec, 2017 – PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Europadomstolen fattar slutligt beslut i konverteringsmål

Europadomstolen beslutade den 7 december 2017 att avsluta målet M.H. mot Sverige (Ansökan nr 28131/16) eftersom svenska myndigheter har försäkrat Europadomstolen om att klaganden inte kommer utvisas till Afghanistan utan får en förnyad asylprövning i Sverige. Europadomstolen anser därmed att M.H., en medborgare från Afghanistan, född 1992, inte längre riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling och avslutar därmed målet.

Bakgrunden är att Europadomstolen den 27 maj 2016 stoppade utvisningen av M.H. efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna gjort en anmälan enligt en ansökan om ”Rule 39-åtgärder”, vilket innebär att om Europadomstolen får ett klagomål kan den besluta att en stat ska vidta vissa interimistiska åtgärder medan domstolen fortsätter sin prövning av målet. Europadomstolen inhiberade sedan utvisningen och beslutade att Sverige måste avstå från att skicka tillbaka M.H. till Afghanistan där han kan riskera att dödas eller utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling.

– Klaganden har under sin vistelse i Sverige konverterat från islam till kristendomen. Verkställandet av utvisningen skulle därmed innebära en kränkning av Europakonventionens artikel 2 (rätt till livet) och 3 (förbud mot tortyr), Skandinaviska Människorättsjuristerna hoppas att svenska myndigheter ska ta Europadomstolens beslut på allvar och ändra den praxis som innebär att kristna konvertiter utvisas till länder där de riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Svenska myndigheter behöver arbeta för att öka kunskapen kring kristna konvertiter och de åtaganden som Sverige förbundit sig att följa genom bland annat Europakonventionen. Idag är kunskapsnivåerna för låga hos beslutande myndigheter och praxis behöver förändras – vi hoppas att detta beslut kan vara ett led i detta, säger Ruth Nordström.

– I enlighet med Europadomstolens mål F.G. mot Sverige (43611/11,G.C., 23 mars 2016) måste rätten att manifestera sin tro öppet vägas in när stater ska bedöma om det finns en risk för tortyr eller dödsstraff i hemlandet. Klaganden känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning om han tvingas återvända till Afghanistan. Det finns grundad anledning att anta att han vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Klaganden visar alla tecken på att ha en genuin kristen övertygelse. Han har uttömt alla inhemska rättsmedel där svenska myndigheter har, utan rimliga skäl, gjort bedömningen att hans kristna övertygelse inte är genuin, vid den initiala prövningen av hans skyddsskäl. Någon prövning av hur genuin klagandens tro är har inte gjorts sedan före oktober 2013 eftersom man inte ansett att några nya omständigheter tillkommit. Detta kan likställas med att inte få någon prövning alls av hans skyddsskäl på grund av konverteringen, då klagandens tro har fördjupats under hans fyra år som kristen, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Läs beslutet i sin helhet: HÄR

 

För mer information, kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna
Tel: +46 (0)18 – 750 52 11
Fax: +46 (0)18 – 10 04 99
Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.