CSR

CSR

CSR STÅR FÖR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY och innebär Skandinaviska Människorättsjuristernas sociala och etiska ansvarstagande i samhället. CSR genomsyrar hela vår organisation och alla våra verksamhetsgrenar.

MÄNNSIKORÄTTSJURISTERNAS ETISKA GRUND reflekteras i Människorättsjuristernas värdegrund. Vi utgår från en kristen värdegrund, naturrätten och människovärdesprincipen. Som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

MÄNNSIKORÄTTSJURISTERNAS SOCIALA ANSVARSTAGANDE innebär att organisationen och företaget samarbetar med frivilligorganisationer och att personalen avsätter delar av sin arbetstid till att arbeta i vårt Pro bono – program, dvs. på volontär basis med ideellt arbete. De kärnvärden som Människorättsjuristerna önskar ska genomsyra organisationen och företaget är: