Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande 21 sept 2016

Människorättsjuristerna
21 sept 2016 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Advokat Percy Bratt: Linda Steens mänskliga rättigheter har kränkts.

Den 22-26 september hålls huvudförhandlingen i barnmorskan Linda Steens mål i Nyköpings tingsrätt. Linda Steen har stämt Sörmlands landsting för kränkning av hennes samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för rättighetskränkningarna.

 

Bakgrunden är att Linda Steen beviljades en kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik men Landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter. Europakonventionens artikel 9, som är svensk lag sedan 1995, ger var och en rätt till samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet och denna artikel kan endast inskränkas om det finns stöd i lag, om åtgärden är proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Europakonventionens artikel 10 tillförsäkrar var och en yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning

–  Barnmorskan Linda Steen kan på grund av en djup religiös övertygelse inte utföra aborter. Av utredningen i målet mot Landstinget framgår att Linda Steen förhindrats att arbeta som barnmorska primärt på grund av att landstingets företrädare inte velat ha en anställd med Linda Steens uppfattning om abort. Ett godtagande av en sådan inställning skulle innebära ett mycket snävt utrymme för människor med olika livs- och trosuppfattningar i offentlig verksamhet. Därmed aktualiseras i målet människorättsliga frågor av stor principiell betydelse om gränserna för religions- och åsiktsfriheten, säger advokat Percy Bratt, expert på mänskliga rättigheter och konsult i ärendet.

–  Det som framkommit i målet talar med styrka för att de långtgående inskränkningarna i Linda Steens religions- och åsiktsfrihet vare sig har lagstöd eller uppfyller kraven på proportionalitet. De utgör därmed kränkningar av Linda Steens grundläggande mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, säger advokat Percy Bratt.

– Det saknas lagstöd för den aktuella inskränkningen eftersom endast läkare är behöriga att utföra aborter enligt abortlagen – uppgiften kan inte heller delegeras enligt Socialstyrelsen. Även abortlagens förarbeten talar om rätten att avstå från att medverka vid handlingar på grund av etiska eller moraliska övertygelser. Slutsatsen är att Landstinget saknar stöd i lag för sitt handlande, säger ombudet, chefsjurist Ruth Nordström.

– Samvetsfrihet är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna och bör särskilt respekteras vid handlingar som innebär utsläckande av mänskligt liv. Det handlar om en djup fundamental övertygelse om liv och död som ingen ska tvingas göra avkall på i sin tjänst, säger ombudet, advokat Jörgen Olson.

– Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell samvetsklausul eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller aborter. Samtliga länder som har lagstiftning om rätt till dödshjälp har också en samvetsklausul. Mot den här bakgrunden kan inte svenska myndigheter påstå att det inte är möjligt att tillgodose samvetsfrihet inom vården, säger Ruth Nordström.

– Det kan varken anses proportionerligt eller nödvändigt att förbjuda en barnmorska att arbeta på förlossning och BB samtidigt som det råder så stor barnmorskebrist i hela landet. Förlossningsvården blir lidande och patientsäkerheten riskerar att sättas ur spel, säger biträdande jurist Rebecca Ahlstrand.

För mer information kontakta:

Advokat Percy Bratt
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB
Box 24164,
SE – 104 51 Stockholm.
Besöksadress: Linnégatan 89A
Tel. 08-667 40 01 – Fax. 08-667 40 08
Web: www.bfhlaw.se

Advokat Jörgen Olson
Advokatbyrå Jörgen Olson AB Allégatan 20
503 32 BORÅS
Tel: +46 (0)33-10 70 60 Telefax: +46 (0)33-10 70 64
E-mail: info@advokatolson.se

Chefsjurist Ruth Nordström
Scandinavian Human Rights Lawyers AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel:: +46 (0)707-251917
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.shrl.eu